Journal archive for Google Scholar Robot!

Literature Quarterly Book Review

فصلنامه نقد کتاب ادبیاتVolume 5, Number 7 (2020-1)


صفحه شناسنامه انگلیسی
صفحه شناسنامه انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

English Table of Contents
فهرست انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

English translation of abstracts
چکیده انگلیسی مقالات
| [PDF-FA] | [XML] |

Bibliography/ Mythological Bibliography (2)
کتاب شناسی /کتاب شناسی اسطوره شناختی (2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Bibliography/Bibliography of Geometric Motifs in Islamic Art: Geometric Motifs in the Mirror of Written Sources from Past to Present, Parvin Babaei and Somayeh Zadamiri
کتاب شناسی/کتاب شناسی نقوش هندسی در هنر اسلامی: نقوش هندسی در آینه منابع مکتوب از گذشته تا امروز/ پروین بابایی و سمیه زادامیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Books/ Oriental Show: Islamic Architecture at 19th Century World Exhibitions; Case Study of Muslim Societies, Mohammad Reza Moridi
معرفی کتاب /معرفی و نقد کتاب نمایش شرق: معماری اسلامی در نمایشگاه های جهانی قرن نوزدهم؛ مطالعه تطبیقی جوامع مسلمان/محمدرضا مریدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Books/ Plants in Contemporary Poetry: Ecological Criticism and Flora Imaginary: Fatemeh Mahmoudi
معرفی کتاب/ معرفی و مروری بر کتاب گیاهان در شعر معاصر؛ نقد بوم گرا و تخیل نباتی/ فاطمه محمودی تازه کند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Books/ Iranian Art: Collecting Iranian Art Pieces for Victoria and Albert Museum, Mohammad Javad Ahmadinia
معرفی کتاب/ معرفی کتاب هنر ایرانی؛ گردآوری هنرهای ایران برای موزه‌ ویکتوریا و آلبرت/ محمدجواد احمدی نیا
| [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Books/Rhyming and Rational: A Comparative Reading of Two 13th-Century Persian Treatises on Poetry, Shaghayegh Aruji
معرفی کتاب / معرفی کتاب موزون و عقلانی؛ خوانش مقایسه‌ایِ دو رسالۀ فارسیِ قرن سیزدهم میلادی در فنّ شاعری/ شقایق اروجی
| [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Books/ The Literary Mind: The Origin of Thought and Language, Sima Rahimi
معرفی کتاب / معرفی کتاب ذهن ادبی؛ خاستگاه اندیشه و زبان/ سیما رحیمی
| [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Books/ Dagestan: A Natural History, Mehrnaz Shirazi Adl
معرفی کتاب/ معرفی کتاب دُژِستان؛ یک تاریخ طبیعی/ مهرناز شیرازی عدل
| [PDF-FA] | [XML] |

Review of Reviews/ A Review on Criticism: A Response to “The Review of the Book A Look at Carpet Weaving in Chaharmahal & Bakhtiari Province" by Frank Kabiri
نقد نقد / شرحی بر نقد: پاسخی به «مروری بر کتاب نگرشی بر گلیم باف ها در استان چهارمحال و بختیاری»/ فرانک کبیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Reviews/ ‘Tis Truth not Imagination: A Response to "Sometimes a Desire for Truth, Sometimes Imagination: A Critique on the Book Kimia, The Child of Mowlana’s Household": Gholamreza Khaki
نقد نقد / حقیقت نه مجاز است: پاسخی به «گاه سودای حقیقت گه مجاز؛ نقدی بر کتاب کیمیا پرورده حرم مولانا»/ غلامرضا خاکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Books (Art)/ The Art Economics of Art: A Look at Contemporary Art Economics; Markets, Strategies, and the Star-making Systems, Marzieh Eftekhari
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ هنرِ اقتصادِ هنر: نگاهی به کتاب اقتصاد هنر معاصر؛ بازارها، راهبردها و نظام ستاره‌سازی/ مرضیه افتخاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Books (Art)/ Iranian Textiles In other words ...: A Review of Two Translations of Iranian Textiles by Banafshe Moghaddam
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ منسوجات ایرانی، به عبارت دیگر ... : نگاهی به دو ترجمه از کتاب منسوجات ایرانی/ بنفشه مقدم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Books (Art) / Voices to See: A Review of Sound and Music in Documentaries, Mohammad Nasr Ahadi
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ صداهایی برای دیدن: نقد و بررسی کتاب صدا و موسیقی در فیلم مستند/ محمدناصر احدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Books (Art)/ On Cinematic Frames: regarding the publication of De-Framing: Essays on Painting and Cinema, Mehrdad Pur Alam
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ جستاری در باب قاب سینمایی: به بهانه انتشار کتاب قابزداییها: جستارهایی در باب نقاشی و سینما /مهرداد پورعلم
| [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Manuscript Correction/ A Prince of India and Sind: On the Epic Poem of Shahriarnameh, Kamran Arjangi
نقد تصحیح متن/ شهریاری از دیارِ هند و سند: نکاتی دربارۀ منظومۀ حماسی شهریارنامه/ کامران ارژنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviews on Translations/ The Dream of Serenity in War Nightmares: A Review and Criticism of Beirut's Nightmares: a Novel: Fatemeh Movahedi Mohassel Tussi
نقد ترجمه/ رؤیای آرامش در کابوس های جنگ: بررسی و نقد ترجمه رمان کابوس های بیروت/ فاطمه موحدی محصل طوسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Arabic Texts/ Manifestations of Westernization in Egyptian society: Social, Religious, and Cultural Pathology in the Book of Hadith Isa Ibn Hisham, Nafiseh Hajirjabi
نقد متون عربی / تجلی و مظاهر غربزدگی در جامعه مصر: آسیب شناسی اجتماعی، دینی و فرهنگی در کتاب حدیث عیسی بن هشام/ نفیسه حاجی رجبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Arabic Texts/ Critical Review of Al-Adab al-Arabi Min-Asr al-Jahili, Ali Ghahramani and Masoud Bavanpour
نقد متون عربی/ بررسی انتقادی کتاب الأدب العربی من العصر الجاهلی حتی سقوط الدوله الأمویه/ علی قهرمانی و مسعود باوان‌پوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Novel/ The Reality at the Altar of Power: A review of Dear Mim as metafiction, Mahshad Shahbazi
نقد داستان/ واقعیت در مسلخ قدرت: نقدی بر فراداستان میمِ عزیز/ مهشاد شهبازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Novel/ Postmodern Cleopatra: Postmodernist Critique of the Late Cleopatra and Satan's Night, Ashraf Seraj
نقد داستان/ کلئوپاترای پسامدرن: نقد پسامدرنیستی داستان های زنده یاد کلئوپاترا و شب شیطان/ اشرف سراج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Novel/ San’atizadeh in the 21st Century: A Review of the Novel Rostam in the 22nd Century, Mohammad Mehdi Moghimizadeh
نقد داستان/ صنعتی‎زادۀ کرمانی در قرن بیست و یکم: نقد و بررسی رمان رستم در قرن 22/ محمدمهدی مقیمی‌زاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Novel/ Precedence of Form to Content: Review of the Book Thirst: Mehdi Ebrahimi Lame
نقد داستان/ پیش افتادن فرم از محتوا: نقد و فرانقدی بر کتاب طریق بسمل شدن/ مهدی ابراهیمی لامع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Book (Literature)/ A look at the book Psycho-mythology: The Culture of Mythical Neuroticism: Nasrin Shakibi Momtaz
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ نگاهی به کتاب روان-اسطوره شناسی: فرهنگ روان رنجوری های اسطوره ای/ نسرین شکیبی ممتاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Book (Literature)/ Review of the article “Sheikh Sharaf al-Din Ahmad Yahya Manyari” in the book Persian Language in India: Mohammad Sadegh Khatami and Salman Saket
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ نقد و بررسی مقالۀ «شیخ شرف‌الدّین احمد یحیی مَنیَری» در کتاب زبان فارسی در هند/ محمدصادق خاتمی و سلمان ساکت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Book (Literature)/A review of A Selection of Saeb's Ghazals and Other Hendi Style Poets: Hussein Etihadi
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/نقد صائب: نقدکتاب گزیده غزلیات صائب و دیگر شاعران سبک هندی/ حسین اتحادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Book (Literature)/ Which Hafiz? An Overview of Hafiz and Russian Poets: Alireza Anoshirvani
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ کدام حافظ؟: نگرشی بر کتاب حافظ و شاعران روس/ علی‌رضا انوشیروانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Book (Literature)/ Reading Paradigms in A Little Rude, Much Courteous in Mathnavi: Parsa Yaghubi Janbeh-Sarayi
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ الگوهای خوانش در کتاب اندک گستاخ و بیش مؤدب در حضرت مثنوی/ پارسا یعقوبی جنبه سرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral Criticism/A Review of the Book of Cultural Discourses and Iranian Art Trends: A Study in the Sociology of Contemporary Iranian Painting/ Mohammad Reza Moridi, Parisa Shadghazvini, and Behnam Kamrani
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب گفتمان‌های فرهنگی و جریان‌های هنری ایران: کندوکاوی در جامعه‌شناسی نقاشی ایران معاصر/ محمدرضا مریدی، پریسا شادقزوینی و بهنام کامرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

Editor's Note/Man, the Story-Telling Animal
سخن سردبیر/ انسان حیوانی قصه گو
| [PDF-FA] | [XML] |

List of Contents
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

صفحه شناسنامه
صفحه شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 6 (2019-7)


برگ اشتراک مجله
برگ اشتراک مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

صفحه شناسنامه انگلیسی
صفحه شناسنامه انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

List of Contents
فهرست مطالب انگلیسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترجمه انگلیسی چکیده مقالات
ترجمه انگلیسی چکیده مقالات
| [PDF-FA] | [XML] |

Bibliography/Mythology
کتاب شناسی / اسطوره شناختی (1)
| [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Books/Culture and Explosion: Niloofar Agha Ebrahimi
معرفی کتاب/ آشنایی با کتاب فرهنگ و انفجار/ نیلوفر آقاابراهیمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Book (Art)/ A Book for All Seasons: An Analysis of On Photography, by Mohammad Khodadadi Motarjem Zadeh
نقدکتاب پژوهشی (هنـــر)/ کتابی برای تمام فصول؟!: تحلیل کتاب درباره عکاسی/ محمد خدادادی مترجم زاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Book (Art)/ Hidden Layout: A Critique of the Book of Gusheh: Iranian Melody Culture, Arvin Sedaghatkish
نقدکتاب پژوهشی (هنـــر)/ طرح پنهان: نقدکتاب گوشه؛ فرهنگ نواهای ایران/ آروین صداقت کیش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Book (Art)/ Structure or Text: A Look at the Art of Plot Forming, Shaapur Azimi
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ ساختار یا متن؟: نگاهی به کتاب هنر پی رنگ سازی/ شاهپور عظیمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Language Review/A New Approach to the Systematic Typology of Languages: Introduction and Review of Fundamentals of Linguistic Typology, Rafe’eh Khoshkhoo
نقد زبان/ نگرشی نو به تنوعات نظام مند بین زبانها: معرفی و نقد کتاب مبانی رده‌شناسی زبان/ رافعه خوشخو و رها زارعی فرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Translated Review/ A critique of the correction and printing of Tadhkar-e Aftab-e Alamtab, by Aref Noshahi and translated by Shiva Amirhodai
ترجمه نقد/ نقدی بر تصحیح و چاپ تذکره آفتاب عالمتاب/ تألیف عارف نوشاهی و ترجمه شیوا امیرهدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Manuscript Correction/ Among Fire and Water: A Critique of the Last Correction of Seir Al-Ebad Ela Al-Mā'd Masnavi, Maryam Mosharraf
نقد تصحیح متن/ در میان آتش و آب: نقدی بر آخرین تصحیح مثنوی سیرالعباد/ مریم مشرّف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Novel/ A review and analysis of two novels: Nation of Love and Kimiakhatoon with an approach to Rumi's life, Aida Chahragani
نقد رمان/ ملت عشق یا دولت هوس: بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیا خاتون با رویکرد به زندگی مولوی/ مصطفی گرجی و آیدا چهرقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Book (Literature)/ A Treasure from Iranian Culture: A Review of Folklore Tales of Lorestan, Zahra Mohammad Hassani Saghiri
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ گنجینه‌ای از فرهنگ ایران‌زمین: نقد کتاب داستانهای عامیانۀ لرستان/ زهرا محمدحسنی صغیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Book (Literature)/A Critique of Kimia of Rumi’s Haram, Sadaf Golmoradi
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/گاه سودای حقیقت گه مجاز: نقدی بر کتاب کیمیا پروردۀ حرم مولانا/صدف گلمرادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Book (Literature)/ A review of the book Manazil Al-Sairin by Khawja Yousef Hamedani, Elaheh Rajabifar
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ دو خواجه ومنازل السائرین: بررسی کتاب الکشف عن منازل السائرینِ خواجه یوسف همدانی/ الهه رجبی فر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Research Book (Literature)/ A review on Reports on the Difficulties of Divan Khaghani, by Majid Azizi and Ali Heidari
نقدکتاب پژوهشی (ادبیــات)/ این نقد بسخته‌ام به میزان: نقدی بر گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی/ مجید عزیزی و علی حیدری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral Criticism/ Review of the book Form the Whisper of Tradition to the Charm of the Pop: An Investigation in Contemporary Iranian Music by Alireza Miralinaghi and Arvin SedaghatKish
نقد شفاهی/نقد و بررسی کتاب از نجوای سنت تا غوغای پاپ: کندوکاوی در موسیقی معاصر ایران/ علیرضا میرعلی‌نقی و آروین صداقت کیش
| [PDF-FA] | [XML] |

Editor's Note
سخن سردبیر/ از خود و از دیگری نگاشتن
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

صفحه شناسنامه
صفحه شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 5 (2019-6)


صفحه شناسنامه انگلیسی
صفحه شناسنامه انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست انگلیسی
فهرست انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی مقالات
چکیده انگلیسی مقالات
| [PDF-FA] | [XML] |

Bibliography/Bibliography of Literary Theory and Criticism (2)
کتاب شناسی / کتاب شناسی نقد و نظریه ادبی (2)
| [PDF-FA] | [XML] |

Introducing New Books Introducing the Routledge Companion to Philosophy and Film, Golara DavarPanah
معرفی کتاب/ معرفی کتاب راهنمای راتلج درباره فیلم و فلسفه، گل آرا داورپناه
| [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Critiques/An Answer to Domesticated Magic: A Critique of the Domestication of Magical Realism in Iran, Mohsen Hanif
نقدِ نقد / پاسخی به جادوهای بومی شده: نقد کتاب بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران، محسن حنیف
| [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Plays From Behind the Glasses in The Light of New Historicism, A review and critique of the play from Behind the Glasses: Tayyebeh Nasrollahi
نقد نمایشنامه / از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایی نو، بررسی و نقد نمایشنامه از پشت شیشه ها: طیبه نصراللهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modernism in Iranian Art: A Review of Investigating the Contemporary Iranian Art, Masoomeh Babajani and Seyyed Saeed Ahmadi Zavieh
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ نوگرایی در هنر ایران : بررسی کتاب کنکاشی در هنر معاصر ایران، معصومه باباجانی و سید سعید احمدی زاویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Myth in Art During the Millennia: A critique of Nature in Ancient Art, Marzieh Torajie
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ نقش اسطوره در هنر در گذر هزاره‌ها: نقد کتاب طبیعت در هنر باستان، مرضیه تراجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Inevitable Orders: A Critique of The Basics of Mythology, Kobra Bahmani
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ نظم های ناگزیر: نقدی بر کتاب مبانی اسطوره شناسی، کبری بهمنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Research-Book Review and Criticism (Art)/ On Calligraphy or The Great Encyclopedia of Hand-Lettering: Introduction and Review, Delaram Kardar Tehran
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/بر دایره معارف خوشنویسی یا دایره‌المعارف بزرگ خط: معرفی، نقد و بررسی کتاب دائره المعارف بزرگ خط، دلارام کاردار طهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Manuscript-Correction/ The Role of Editors in Presenting the Author: A review of Toghray Mashhadi's biography in his newly published Book of Essays, Fatima Mehri
نقد تصحیح متن/ نقش مصحّح در شناساندن مؤلف: بازخوانی شرح حال طغرای مشهدی در رسائل تازه منتشرشدۀ او، فاطمه مهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Poetry/ The Discourse of Chaos in The Realm of The Unhearing: A Criticism of Fourteenth Hijri-Century Earache based on a Postmodern Reading, Mahshad Shahbazi
نقد شعر / گفتمانِ آشوب در نظام بی گوشی: نقدی بر گوش درد قرن چهارده هجری بر اساس خوانشی پست مدرن، مهشاد شهبازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Alternate Self, The Immortal Self: A Critique on The Double, a Psychoanalytic Study by Nasrin Shakibi Momtaz
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ همزاد، خودِ نامیرا: نقد کتاب همزاد یک مطالعه روانکاوانه، نسرین شکیبی ممتاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique and Commentary: A Critique on Gems of Dari Language, Arash Amraei
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ نقدی و نظری: نقدی بر کتاب درّ لفظ دری، آرش امرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Observe the Split Between the Paths: from Persian Tadhkirah to magical realism: A discourse in the review of Mystical Realism by Mehrnaz Shirazi Adel
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ تفاوت ره از کجاست تا به کجا: از تذکره‌نویسی فارسی تا رئالیسم جادویی: گفتاری در نقد و بررسی کتاب رئالیسم عرفانی، مهرناز شیرازی عدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ به هر کار این سخن را دار مقیاس: نقد و بررسی کتاب تصوف عصر صفوی و ادبیات آن دوره، سعید مهری
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ به هر کار این سخن را دار مقیاس: نقد و بررسی کتاب تصوف عصر صفوی و ادبیات آن دوره، سعید مهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral Criticism/Review of Iranian Literature in Qajar Period, by Mahvash Vaheddoost, Nasrin Faghih Malek Marzban, Mahmoud Bashiri and Isa AmanKhani
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب ادبیات ایران در دوره قاجار، مهوش واحددوست، نسرین فقیه ملک مررزبان، محمود بشیری و عیسی امن خانی
| [PDF-FA] | [XML] |

Editor's Note
سخن سردبیر/ هنر زیبایی و زندگی
| [PDF-FA] | [XML] |

List of Contents
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

صفحه شناسنامه
صفحه شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2019-3)


شناسنامه انگلیسی
شناسنامه انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مطالب به انگلیسی
فهرست مطالب به انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

ترجمه انگلیسی چکیده مقالات
ترجمه انگلیسی چکیده مقالات
| [PDF-FA] | [XML] |

کتاب شناسی /کتاب شناسی نقد و نظریه ادبی (1)
کتاب شناسی /کتاب شناسی نقد و نظریه ادبی (1)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Bibliography of Iranian Textile and Fabrics A Review of Persian Books Related To Fabrics and Textiles
کتاب شناسی/ کتاب‌شناسی پارچه و لباس ایران: مروری بر کتاب‌های فارسی با موضوع پارچه و لباس/ پروین بابایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی کتاب/ تصوف: تاریخ نوین/ مریم مشرّف
معرفی کتاب/ تصوف: تاریخ نوین/ مریم مشرّف
| [PDF-FA] | [XML] |

Museum as Text An Introduction to the Relationship between Semiotics and the Museum as an Institution
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ موزه به مثابه متن: مقدمه ای در نسبت میان دانش نشانه شناسی و نهاد موزه/ سجاد باغبان ماهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Dialogue of Two Books on Film and Philosophy Mehrdad Pourelm
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ گفتگوی دو کتاب درباره فیلم و فلسفه/ مهرداد پورعلم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Book to Scare and Stop Singing A critique of Larynx as Instrument and the Challenges to Vocal Production
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/کتابی برای ترساندن و آواز نخواندن: نقدی بر کتاب ساز حنجره و چالش‌های تولید صوت/ سعید مجیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photographical Orientalism An Introduction and review of Oriental Camera; a book by Ali Behdad
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ شرق‎گرایی عکاسانه: معرفی و ارزیابی کتاب دوربین شرقی/ معصومه باباجانی سنگتابی و محمدرضا مریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is It Just To Call It The Zarrin-Ghaba? A Review of the Long Epic Poem: Shahnaame Asadi (Zarrin-Ghaba-Nameh)
نقد تصحیح متن/چو زرّین قبایش بخوانی رواست؟: نقد و بررسی منظومۀ حماسی شاهنامۀ اسدی (زرّین قبانامه)/ کامران ارژنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity for Reconsideration of Arabic Novel Translations A critique of Symphony of Destiny
نقد ترجمه/ لزوم بازنگری در ترجمه رمان عربی: نقدی بر کتاب سمفونی سرنوشت/ فاطمه قاسم محمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recurring Themes in Author's Subconscious A Look at a Collection of Short Stories: The Wrong People by Shiva Moghanlou
نقد رمان و مجموعه داستان/ مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده: نگاهی به مجموعه داستان آدم‌های اشتباهی/ مهرناز شیرازی عدل.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Love, Violence, Prejudice, And Decay; Displaying Various and Contradictory Aspects of Modern Humankind A Review of Un dieu un animal by Jérôme Ferrari
نقد رمان و مجموعه داستان/ عشق، خشونت، تعصب و زوال؛ نمایش جنبه‌های گوناگون و متناقض انسانِ امروزی: نقد و بررسی کتاب یک انسان، یک حیوان/ مهدی ابراهیمی لامع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Book on Therapeutic Storytelling A review of The Interpretation of Fairy Tales and Anima and Animus in Fairy Tales
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ کتابی در چگونگی قصه درمانی: بررسی کتاب تعبیر قصه های پریان و آنیما و آنیموس در قصه های پریان/ آگیتا محمدزاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adapted Magic A Critique of the Adaptation of Magical Realism in Iran
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ جادوهای بومی‌شده: نقد کتاب بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران/ حمید عبداللهیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Literary Analysis in the Shadow of the Critique of New-Historicism A Critical Review of Literary Analysis: The Basics‬
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ تحلیل ادبی در سایه روشن نقد تاریخ گرایی نوین: مروری انتقادی بر اصول و مبانی تحلیل متون ادبی/ صدف گلمرادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Texts of Mysticism as Depicted in The Encyclopedia of Islamic Mystical Works A Review of The Encyclopedia of Islamic Mystical Works
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)/ آثار عرفانی در آینه فرهنگ آثار: نقد و بررسی کتاب فرهنگ آثار عرفان اسلامی/ سمیه جبارپور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب هنر پیرااسلامی: تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی/ صادق رشیدی، مهناز شایسته فر و محمد خزایی.
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب هنر پیرااسلامی: تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی/ صادق رشیدی، مهناز شایسته فر و محمد خزایی.
| [PDF-FA] | [XML] |

سخن سردبیر
سخن سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه
شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2019-1)


شناسنامه انگلیسی
شناسنامه انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Table of Content
فهرست انگلیسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Article Abs tracts in English
ترجمه انگلیسی چکیده مقالات
| [PDF-FA] | [XML] |

Bibliography of Literary Schools
کتاب شناسی مکتب های ادبی
| [PDF-FA] | [XML] |

Introducing New Books/ Text and Image in Medieval Persion Art, by Sheila Blair, Mohammad Javad Ahmadi Nia.
معرفی کتاب/ متن و تصویر در هنر سده های میانه ایران، محمدجواد احمدی نیا
| [PDF-FA] | [XML] |

Introducing New Books/ A Companion to Literary Theory , by D.H.Richter, Niloofar Agha Ebrahimi.
معرفی کتاب/ راهنمای نظریه‌ ادبی، نیلوفر آقاابراهیمی
| [PDF-FA] | [XML] |

Iconology: Method or S tructure: A Review of Meaning in Visual Arts, by Erwin Panofsky, Jamal Arab-Zadeh.
شمایل شناسی: پرسش از متد یا ساختار؟ نقد کتاب معنا در هنرهای تجسمی، جمال عرب زاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Passing through the Fog: A Review of the religion of the peacock Angel: the yezidis and their Spirit world, by Garnik Asatrian and victoria Arakelova, Zahra Ameri.
در گذر از مِه گزارشی از کتاب دین ملک طاووس: یزیدی‎ها و جهان معنوی آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Image of the People: A Review of Image of the People: Gus tave Courbet and the 1848 Revolution by Timothy Clark, Mohammad Reza Moridi.
تصویر مردم: معرفی و بررسی کتاب گوستاو کوربه و انقلاب 1848، محمدرضا مریدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Research-Book Review (Art)/ The Reconsideration, Examination, and Praise of the Real: A Review of In Praise of the Real, Mohammad Khodadadi Motarjemzadeh.
نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)/ امر واقعی در بوته بازخوانی، آزمایش و ستایش: نقد کتاب در ستایش امر واقعی، محمد خدادادی مترجم‌زاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of Script-Correction/ This Is Not the Way of the Wise: A Review of the New Correction of Manouchehri’s Book of Poems, Yasser Dalvand.
نقد تصحیح متن/ نباشد این نمط از عاقلان پسندیده: نقد و بررسی جدیدترین تصحیح دیوان منوچهری، یاسر دالوند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Murakami on the Subway: An Analysis of the Underground By Haruki Murakami, Azadeh Sharifi.
نقد رمان/ موراکامی در مترو: بررسی رمان مترو اثر هاروکی موراکامی، آزاده شریفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Our Inevitable Certitude of the Application of Literary Theories: A Critique of the Book: The Tradition of Manuscript-Correction in Iran after Islam and Its Methodological Shortcomings, Issa Amankhani
ما و ناگزیریمان از کاربست نظریه های ادبی: نگاهی انتقادی به کتاب سنت تصحیح متن در ایران پس از اسلام و کاستی های روش شناسانه آن، عیسی امن خانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Subject in the Intricacies of the Iranian Pos tmodern S tory: A Critical Look at the Book of Subject Analysis in Iranian Pos tmodern Fiction , Ghodratollah Taheri.
سوژه در پیچ و خم داستان پسامدرن ایران: نگاهی انتقادی به کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران، قدرت الله طاهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

- Wellbeing of the Mind, a Matter of Culture: A Critique of Arabic Lexicons and Expressions in Shahnameh, Houshang Mohammadi Afshar.
نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات) /به فرهنگ باشد روان تندرست: نقدی بر کتاب فرهنگ واره لغات و ترکیبات عربی شاهنامه، هوشنگ محمدی افشار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral Criticism/ A Review and analysis of A Critical Pragmatic Research on Literary Schools Maryam Hosseini, Abolfazl Horri and Issa Aman Khani.
نقد شفاهی/ نقد و بررسی کتاب پژوهشی انتقادی کاربردی در مکتب های ادبی، مریم حسینی، ابوالفضل حری و عیسی امن خانی
| [PDF-FA] | [XML] |

Firs t Article/How to Write a Book Review or Critique Article A Word in Response to the Questions That Come Up While Reading a Book Translated by: Mehrnaz Shirazi Adl.
مقاله آغازین/ چگونه مقاله ای در نقد و بررسی کتاب بنویسیم؟ سخنی در پاسخ به چراهایی که هنگام خواندن کتاب برایمان پیش می‌آید، ترجمه مهرناز شیرازی عدل
| [PDF-FA] | [XML] |

Editor’s Note /Rebirth
سخن سردبیر / تولدی دیگر
| [PDF-FA] | [XML] |

سخن مدیر مسئول / سرسخن
سخن مدیر مسئول / سرسخن
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه
شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2017-10)


گفتگوی انتقادی، (گفتگو با دو مقاله در نقد تاریخ ادبیات ایران، جلدهای اول و چهارم)/ نقدِ نقد
گفتگوی انتقادی، (گفتگو با دو مقاله در نقد تاریخ ادبیات ایران، جلدهای اول و چهارم)/ نقدِ نقد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ده سال تلاش برای کارنامه ی توصیفی نیماپژوهی
ده سال تلاش برای کارنامه ی توصیفی نیماپژوهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترجمه سوم، ملاحظاتی دربارۀ ترجمۀ عبدالله کوثری از ریچارد سوم
ترجمه سوم، ملاحظاتی دربارۀ ترجمۀ عبدالله کوثری از ریچارد سوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقامات تایبادی
مقامات تایبادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

با عارفان در جغرافیای تاریخی سرزمین جان، نقد و تحلیل کتاب تصوف (خاستگاه، تاریخ و موضوعات وابسته)
با عارفان در جغرافیای تاریخی سرزمین جان، نقد و تحلیل کتاب تصوف (خاستگاه، تاریخ و موضوعات وابسته)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مولوی و تفسیر عرفانی
مولوی و تفسیر عرفانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی
بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تعاریف و شکل‌های واژۀ بوطیقا
بررسی تعاریف و شکل‌های واژۀ بوطیقا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ابزارهای مفهومی نقد ترجمه (۲)، فنون و راهبردها، تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها
ابزارهای مفهومی نقد ترجمه (۲)، فنون و راهبردها، تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل آسیب‌شناسانه کتاب‌های آیین پژوهش در زبان و ادبیات با تأکید بر چهار کتاب (فتوحی، گرجی، منصوریان، رضی)
بررسی و تحلیل آسیب‌شناسانه کتاب‌های آیین پژوهش در زبان و ادبیات با تأکید بر چهار کتاب (فتوحی، گرجی، منصوریان، رضی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتاب فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز
نقدی بر کتاب فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دربارۀ نحو هندی و نحو عربی
دربارۀ نحو هندی و نحو عربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی کتاب تاریخ شعر زنان از آغاز تا سده هشتم هجری قمری
نقد و بررسی کتاب تاریخ شعر زنان از آغاز تا سده هشتم هجری قمری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رفتارشناسی نحوه عمل برخی مترجمان در مواجهه با دشواری‌های ترجمه متون عرفانی، بررسی موردی ترجمه‌های فارسی اللمع فی التصوف
رفتارشناسی نحوه عمل برخی مترجمان در مواجهه با دشواری‌های ترجمه متون عرفانی، بررسی موردی ترجمه‌های فارسی اللمع فی التصوف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تلفظ واو عطف در شاهنامه فردوسی، در نگاهی به دو تصحیح دکتر جلال خالقی‌مطلق
تلفظ واو عطف در شاهنامه فردوسی، در نگاهی به دو تصحیح دکتر جلال خالقی‌مطلق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدِ شروحِ داستان پادشاهی کی‌کاووس
نقدِ شروحِ داستان پادشاهی کی‌کاووس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با زندگی و آثار هاروکی موراکامی(1)
آشنایی با زندگی و آثار هاروکی موراکامی(1)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پوست‌اندازی رمان عامه‌پسند، نقد و فرانقدی بر رمان قهوه سرد آقای نویسنده
پوست‌اندازی رمان عامه‌پسند، نقد و فرانقدی بر رمان قهوه سرد آقای نویسنده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هدایت در هندوستان: مولّف هرگز نمی‌میرد
هدایت در هندوستان: مولّف هرگز نمی‌میرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تا حقیقت شود مجاز همه، تأملی انتقادی بر کتاب صد سال عشق مجازی
تا حقیقت شود مجاز همه، تأملی انتقادی بر کتاب صد سال عشق مجازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از اخوان تا سبک هندی، نقد و بررسی کتاب اخوان، صائب و سبک هندی
از اخوان تا سبک هندی، نقد و بررسی کتاب اخوان، صائب و سبک هندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و بررسی کتاب حقیقت و حیرت
معرفی و بررسی کتاب حقیقت و حیرت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدِصوفی نه همه صافی بی‌غش باشد نقد و بررسی کتاب نقد صوفی از تصوف تاپایان قرن پنجم
نقدِصوفی نه همه صافی بی‌غش باشد نقد و بررسی کتاب نقد صوفی از تصوف تاپایان قرن پنجم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتاب شفای غمگنان
نقدی بر کتاب شفای غمگنان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شاهنامه نقالان: داستان‌های پهلوانی ایرانیان در زنجیره‌ای از روایت‌های سینه به سینه و سنتی
شاهنامه نقالان: داستان‌های پهلوانی ایرانیان در زنجیره‌ای از روایت‌های سینه به سینه و سنتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کیک عروسی/ نقد شفاهی
کیک عروسی/ نقد شفاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرسخن
سرسخن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست
فهرست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه
شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 11 (2017-7)


درباره نقد کتاب نظریه ژانر/ پاسخ نقد
درباره نقد کتاب نظریه ژانر/ پاسخ نقد
| [PDF-FA] | [XML] |

رمان‌ در آمریکای امروز؛ مروری بر کتاب اندیشه‌های نو در رمان‌نویسی
رمان‌ در آمریکای امروز؛ مروری بر کتاب اندیشه‌های نو در رمان‌نویسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درنگی بر تاریخ ادبیات ایران
درنگی بر تاریخ ادبیات ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشی فارسی از شکوه شعر عربی
گزارشی فارسی از شکوه شعر عربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی درباره منظومه شبرنگ‌نامه
نکاتی درباره منظومه شبرنگ‌نامه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ابزارهای مفهومی نقد ترجمه (1)
ابزارهای مفهومی نقد ترجمه (1)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کدام قالب؟ کدام ژانر؟ کدام سمفونی؟ نقد و بررسی رمان سمفونی مردگان از عباس معروفی
کدام قالب؟ کدام ژانر؟ کدام سمفونی؟ نقد و بررسی رمان سمفونی مردگان از عباس معروفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک نکته از این معنی معرّفی و نقدِ کتاب شرح قیصری بر غزل‌های حافظ
یک نکته از این معنی معرّفی و نقدِ کتاب شرح قیصری بر غزل‌های حافظ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی کتاب برگزیده قصاید ناصرخسرو
نقد و بررسی کتاب برگزیده قصاید ناصرخسرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی رویکرد علمی و انسجام معنایی کتاب درسی علوم و فنون ادبی (1)
نقد و بررسی رویکرد علمی و انسجام معنایی کتاب درسی علوم و فنون ادبی (1)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از شناخت انسان به شناخت زبان
از شناخت انسان به شناخت زبان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تقسیم سلول در تولد اسطوره و تاریخ
تقسیم سلول در تولد اسطوره و تاریخ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بورژوا، هیپی، روشن‌فکر
بورژوا، هیپی، روشن‌فکر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رمان اتفاق از گلی ترقی
بررسی رمان اتفاق از گلی ترقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آمیزه ذوق و دانش
آمیزه ذوق و دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگارش تاریخ ادبیات، کاری گروهی است
نگارش تاریخ ادبیات، کاری گروهی است
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاری کارستان بررسی کتاب اشعار فارسی پراکنده در متون
کاری کارستان بررسی کتاب اشعار فارسی پراکنده در متون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

این طبل بلندبانگِ در باطن هیچ معرفی و نقد لطائف‌التفسیر درواجکی
این طبل بلندبانگِ در باطن هیچ معرفی و نقد لطائف‌التفسیر درواجکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد شفاهی/ فرهنگ موضوعی فارسی
نقد شفاهی/ فرهنگ موضوعی فارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرسخن/ از نقد تا ویرایش
سرسخن/ از نقد تا ویرایش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست
فهرست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه
شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 9 (2017-7)


سرّ حق با ورق شعبده ملحق نکنیم، نگاهی به یک برگ‌شماری منتقدانه
سرّ حق با ورق شعبده ملحق نکنیم، نگاهی به یک برگ‌شماری منتقدانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شکسپیرِ‌ ایگلتون، نگاهی‌‌ به‌‌ کتاب‌‌ ویلیام‌‌‌ ‌شکسپیر، ‌نوشتۀ‌‌ تری‌‌‌ ایگلتون
شکسپیرِ‌ ایگلتون، نگاهی‌‌ به‌‌ کتاب‌‌ ویلیام‌‌‌ ‌شکسپیر، ‌نوشتۀ‌‌ تری‌‌‌ ایگلتون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در لباس حریر
در لباس حریر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دوبیتی های فولکلوریک تالشی
دوبیتی های فولکلوریک تالشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مجموعه شعر ساکن چو آب و روان چون ریگ، اثر تقی پورنامداریان
مروری بر مجموعه شعر ساکن چو آب و روان چون ریگ، اثر تقی پورنامداریان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اودیسئوس بر آب‎های لیفی: تفسیری بر ‎اولیسِ‌ جویس
اودیسئوس بر آب‎های لیفی: تفسیری بر ‎اولیسِ‌ جویس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتابشناسی وحشی بافقی نوشتۀ حسین مسرّت
نقدی بر کتابشناسی وحشی بافقی نوشتۀ حسین مسرّت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترجمه با کمک google translate نقد کتاب بررسی جنبه های هنری-معنایی شعر معاصر عرب
ترجمه با کمک google translate نقد کتاب بررسی جنبه های هنری-معنایی شعر معاصر عرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عشق همای دولت است، نقد و بررسی رسالۀ نزههالعاشقین
عشق همای دولت است، نقد و بررسی رسالۀ نزههالعاشقین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی فرهنگ فارسی گفتاری
نقد و بررسی فرهنگ فارسی گفتاری
| [PDF-FA] | [XML] |

تماشای فوتبال در اتاق عمل
تماشای فوتبال در اتاق عمل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درهم‌آمیزی دنیاهای ناهمگون، نقد و بررسی مجموعه داستان «من فقط شوکه شده بودم»
درهم‌آمیزی دنیاهای ناهمگون، نقد و بررسی مجموعه داستان «من فقط شوکه شده بودم»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در حاشیه‌ی کتاب پیر پرنیان‌اندیش
در حاشیه‌ی کتاب پیر پرنیان‌اندیش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

منابع پنهان، نقدی بر کتاب نظریۀ ژانر (نوع ادبی)
منابع پنهان، نقدی بر کتاب نظریۀ ژانر (نوع ادبی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسۀ دو ترجمه از رمان وقایع غریب غیب شدن سعید ابونحس خوشبدبین
بررسی و مقایسۀ دو ترجمه از رمان وقایع غریب غیب شدن سعید ابونحس خوشبدبین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

«تن»ِ واژه بر «تن»ِ آهنگ، شناساندنِ کتاب وزنِ موسیقی و شعر
«تن»ِ واژه بر «تن»ِ آهنگ، شناساندنِ کتاب وزنِ موسیقی و شعر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و نقد فرهنگنامه صورِ خیال در دیوان خاقانی (جلد اول)
بررسی و نقد فرهنگنامه صورِ خیال در دیوان خاقانی (جلد اول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و نقد کتاب نقد صیرفیان
بررسی و نقد کتاب نقد صیرفیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قصه‌های مشتی گلین خانم/ نقد شفاهی
قصه‌های مشتی گلین خانم/ نقد شفاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غلط ننویسیم/ نقد شفاهی
غلط ننویسیم/ نقد شفاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمقاله/ فرهنگ و اقتصاد
سرمقاله/ فرهنگ و اقتصاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست
فهرست
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه
شناسنامه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2016-8)


نکاتی دربارۀ مقالۀ «اگر خاموش بنشینی گناه است»
نکاتی دربارۀ مقالۀ «اگر خاموش بنشینی گناه است»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب یا نقد گمراه‌کننده؟! (ملاحظاتی دربارۀ یک کتاب و یک نقد)
کتاب یا نقد گمراه‌کننده؟! (ملاحظاتی دربارۀ یک کتاب و یک نقد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عرصه سخن
عرصه سخن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش داستان‌نویسی برای کودکان/ هدیه‌ای ارزش‌مند برای نظام آموزشی ایران
آموزش داستان‌نویسی برای کودکان/ هدیه‌ای ارزش‌مند برای نظام آموزشی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

آثار برگزیده ادبیات عامه
آثار برگزیده ادبیات عامه
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزش‌گذاری/ ارزیابی ترجمه
ارزش‌گذاری/ ارزیابی ترجمه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکتب پسااستعماری
مکتب پسااستعماری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیندۀ نقد/ ادوارد سعید
آیندۀ نقد/ ادوارد سعید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد همچون سیاست‌ورزی
نقد همچون سیاست‌ورزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد داستان «پادشاه و کنیزک» مثنوی بر اساس نظریۀ روانکاوی فروید
نقد داستان «پادشاه و کنیزک» مثنوی بر اساس نظریۀ روانکاوی فروید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از پژوهش تا نگارش نگاهی به آیین نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی، نوشتۀ محمود فتوحی
از پژوهش تا نگارش نگاهی به آیین نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی، نوشتۀ محمود فتوحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و نقد تصحیحِ کتاب سلسله العارفین و تذکره الصّدیقیّن
معرفی و نقد تصحیحِ کتاب سلسله العارفین و تذکره الصّدیقیّن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازخوانی ابیاتی از لیلی و مجنون مکتبی شیرازی
بازخوانی ابیاتی از لیلی و مجنون مکتبی شیرازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دریغ از بلاغت نقدی بر کتاب تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی
دریغ از بلاغت نقدی بر کتاب تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخته سنگی در آسمان و ستاره‌ای در اعماق زمین
تخته سنگی در آسمان و ستاره‌ای در اعماق زمین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زندگی‌نامه، بله یا نه؟
زندگی‌نامه، بله یا نه؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غول یک چشم
غول یک چشم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظریۀ ژانر (نوع ادبی)؛ رویکرد تحلیلی-تاریخی
نظریۀ ژانر (نوع ادبی)؛ رویکرد تحلیلی-تاریخی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کتاب تحول آوایی واژه‌های عربی در فارسی
بررسی کتاب تحول آوایی واژه‌های عربی در فارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خود راه بگفته‌ست که چون باید رفت؟ بررسی فرهنگنامۀ صور خیال در دیوان خاقانی
خود راه بگفته‌ست که چون باید رفت؟ بررسی فرهنگنامۀ صور خیال در دیوان خاقانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد شفاهی/ ادبیات و تاریخ‌نگاری آن
نقد شفاهی/ ادبیات و تاریخ‌نگاری آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرسخن/ کتاب سال و موضوع ترجمه
سرسخن/ کتاب سال و موضوع ترجمه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست
فهرست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه
شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2016-6)


نظری بر مقاله «تو راکه خانه نیین» است از محمد افشین‌وفایی/ پاسخ نقد
نظری بر مقاله «تو راکه خانه نیین» است از محمد افشین‌وفایی/ پاسخ نقد
| [PDF-FA] | [XML] |

سپاسگزاری از نقد و ناقدان کتاب شاهنامه 1 و 2/ پاسخ نقد
سپاسگزاری از نقد و ناقدان کتاب شاهنامه 1 و 2/ پاسخ نقد
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد در زمانه عسرت، پاسخ نقد به کتاب بلاغت از آتن تا مدینه/ پاسخ نقد
نقد در زمانه عسرت، پاسخ نقد به کتاب بلاغت از آتن تا مدینه/ پاسخ نقد
| [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‌شناسی تحلیلی ادبیات داستانی
کتاب‌شناسی تحلیلی ادبیات داستانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به هنر رمان
نگاهی به هنر رمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر ترجمه کتاب المجانی‌الحدیثه
نقدی بر ترجمه کتاب المجانی‌الحدیثه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرهنگ زبان‌آموز فارسی، شیوه نگارش، بایدها و نبایدها
فرهنگ زبان‌آموز فارسی، شیوه نگارش، بایدها و نبایدها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و نقد مرآت‌الاصطلاح
معرفی و نقد مرآت‌الاصطلاح
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و نقد کتاب غزلیات بیدل
معرفی و نقد کتاب غزلیات بیدل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گامی چند با پیشگامان
گامی چند با پیشگامان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی جلد اول آشنایی با اوزان عروضی بر پایه نظریه عروضی ابوالحسن نجفی
بررسی جلد اول آشنایی با اوزان عروضی بر پایه نظریه عروضی ابوالحسن نجفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی زبان‌شناسی گونه‌های کردی ایلامی
نقد و بررسی زبان‌شناسی گونه‌های کردی ایلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به کتاب سبک و زبان در نقد ادبی
نگاهی به کتاب سبک و زبان در نقد ادبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندر حکایات مبهم عرفانی
اندر حکایات مبهم عرفانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر پژوهش‌نامه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
نقدی بر پژوهش‌نامه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مشکلات فارسی عمومی
مشکلات فارسی عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی
نقدی بر فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراوت تکرار، نگاهی به فلسفه لاجوردی سهراب سپهری
طراوت تکرار، نگاهی به فلسفه لاجوردی سهراب سپهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فلسفه لاجوردی یا عرفان مدرن
فلسفه لاجوردی یا عرفان مدرن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرسخن، زمینه اجتماعی نقد
سرسخن، زمینه اجتماعی نقد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست
فهرست
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه
شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2016-6)


تو را که خانه نیین است/ پاسخ نقد
تو را که خانه نیین است/ پاسخ نقد
| [PDF-FA] | [XML] |

ترجمه تحت‌اللفظی یا ترجمه صحیح/ پاسخ نقد
ترجمه تحت‌اللفظی یا ترجمه صحیح/ پاسخ نقد
| [PDF-FA] | [XML] |

پاسخ به «نقد کتاب دستور تحلیلی زبان فارسی»/ پاسخ نقد
پاسخ به «نقد کتاب دستور تحلیلی زبان فارسی»/ پاسخ نقد
| [PDF-FA] | [XML] |

چند کلمه با استادان فرهنگ‌نویس/ پاسخ نقد
چند کلمه با استادان فرهنگ‌نویس/ پاسخ نقد
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به مقاله «مشکلات فرهنگ‌نویسی با نگاهی به فرهنگ جامع و فرهنگ شاهنامه»/ پاسخ نقد
نگاهی به مقاله «مشکلات فرهنگ‌نویسی با نگاهی به فرهنگ جامع و فرهنگ شاهنامه»/ پاسخ نقد
| [PDF-FA] | [XML] |

نظری بر «مشکلات فرهنگ‌نویسی با نگاهی به فرهنگ جامع»/ پاسخ نقد
نظری بر «مشکلات فرهنگ‌نویسی با نگاهی به فرهنگ جامع»/ پاسخ نقد
| [PDF-FA] | [XML] |

تقابل نظریه و عمل، نظریه‌بازی و نظریه‌گریزی
تقابل نظریه و عمل، نظریه‌بازی و نظریه‌گریزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ادبیات پهلوی
ادبیات پهلوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی و استقبال از آن در شبه قاره و ایران
مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی و استقبال از آن در شبه قاره و ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خطاب به پروانه‌ها، درباره نظریه شعری رضا براهنی
خطاب به پروانه‌ها، درباره نظریه شعری رضا براهنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر رمان ساقه بامبو
نقدی بر رمان ساقه بامبو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مغالطه مدرنیسم، دفاع از ادبیات
مغالطه مدرنیسم، دفاع از ادبیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از آتن تا مدینه
از آتن تا مدینه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عشق صوفیانه در آینه استعاره
عشق صوفیانه در آینه استعاره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در جست‌و‌جوی زبان از دست رفته
در جست‌و‌جوی زبان از دست رفته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ادبیات شفاهی، نیازمند اهتمامی بیشتر
ادبیات شفاهی، نیازمند اهتمامی بیشتر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان امانت‌داری مصححان تاریخ بیهقی در ضبط مهم‌ترین نسخه‌های مورد استفاده
بررسی میزان امانت‌داری مصححان تاریخ بیهقی در ضبط مهم‌ترین نسخه‌های مورد استفاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی اشعار شیخ نجم‌الدین رازی
نقد و بررسی اشعار شیخ نجم‌الدین رازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصحیح تازه دیوان عسجدی
تصحیح تازه دیوان عسجدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر گزیده شاهنامه 1 و 2
نقدی بر گزیده شاهنامه 1 و 2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشست گتسبی بزرگ
نشست گتسبی بزرگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفت‌وگو/ سخن سردبیر
گفت‌وگو/ سخن سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست
فهرست
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه
شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه
شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست
فهرست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2016-9)


ضمیمه نسخه بدل
ضمیمه نسخه بدل
| [PDF-FA] | [XML] |

پاسخ به «بررسی و نقد گزیده مخزن‌الاسرار»
پاسخ به «بررسی و نقد گزیده مخزن‌الاسرار»
| [PDF-FA] | [XML] |

واعظ شحنه‌شناس این عظمت گو مفروش، پاسخ به نقد دکتر محمد افشین‌وفایی بر تصحیح مفتوح‌القلوب
واعظ شحنه‌شناس این عظمت گو مفروش، پاسخ به نقد دکتر محمد افشین‌وفایی بر تصحیح مفتوح‌القلوب
| [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر نقدی بر سبک ادبی از دیدگاه زبان‌شناسی
نقدی بر نقدی بر سبک ادبی از دیدگاه زبان‌شناسی
| [PDF-FA] | [XML] |

صاحبِ آیینه نتوان گشت بی ‌قطع نفس! نگاهی به چند مقاله در حوزه بیدل‌پژوهی
صاحبِ آیینه نتوان گشت بی ‌قطع نفس! نگاهی به چند مقاله در حوزه بیدل‌پژوهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگوی انتقادی (مواجهه با نقد کتاب رساله های شعری فیلسوفان مسلمان)
گفتگوی انتقادی (مواجهه با نقد کتاب رساله های شعری فیلسوفان مسلمان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درست چیست و غلط کدام است؟
درست چیست و غلط کدام است؟
| [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‌های جیبی
کتاب‌های جیبی
| [PDF-FA] | [XML] |

جمجه‌های خالی و سوراخ‌هایی در پیشانی
جمجه‌های خالی و سوراخ‌هایی در پیشانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک آنارشیست نجیب
یک آنارشیست نجیب
| [PDF-FA] | [XML] |

کند و کاوهایی در زبان فارسی
کند و کاوهایی در زبان فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

بازپیدایش حالت‌نمایی: از مرد یخین می‌آید اونیل تا شام آخر آییش
بازپیدایش حالت‌نمایی: از مرد یخین می‌آید اونیل تا شام آخر آییش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یادداشتی انتقادی بر کتاب سرقات ادبی
یادداشتی انتقادی بر کتاب سرقات ادبی
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت ویرایش لغت‌نامه دهخدا
ضرورت ویرایش لغت‌نامه دهخدا
| [PDF-FA] | [XML] |

سید حسن تقی‌زاده و زبان فارسی
سید حسن تقی‌زاده و زبان فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

تصحیح دو بیت از قصیده اسکافی در تاریخ بیهقی
تصحیح دو بیت از قصیده اسکافی در تاریخ بیهقی
| [PDF-FA] | [XML] |

چند نکته در شعر خاقانی
چند نکته در شعر خاقانی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد آیین نگارش و ویرایش 2
نقد آیین نگارش و ویرایش 2
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد محتوایی زبان فارسی 2
نقد محتوایی زبان فارسی 2
| [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر دستور مختصر فارسی
نقدی بر دستور مختصر فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتاب دستور تحلیلی زبان فارسی
نقدی بر کتاب دستور تحلیلی زبان فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

روایتی دور از درایت، نقدی بر حافظ معنوی
روایتی دور از درایت، نقدی بر حافظ معنوی
| [PDF-FA] | [XML] |

ادبیات شفاهی زبان‌های ایرانی
ادبیات شفاهی زبان‌های ایرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

در تکاپوی تجدد
در تکاپوی تجدد
| [PDF-FA] | [XML] |

شأن ترجمه ادبی
شأن ترجمه ادبی
| [PDF-FA] | [XML] |

فرهنگ؟ دانشنامه؟ کارا؟ نغمه‌های ناساز
فرهنگ؟ دانشنامه؟ کارا؟ نغمه‌های ناساز
| [PDF-FA] | [XML] |

چگونه ادبیات بخوانیم
چگونه ادبیات بخوانیم
| [PDF-FA] | [XML] |

مشکلات فرهنگ نویسی با نگاهی به فرهنگ جامع و فرهنگ شاهنامه
مشکلات فرهنگ نویسی با نگاهی به فرهنگ جامع و فرهنگ شاهنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

سرمقاله
سرمقاله
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست
فهرست
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه
شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2016-6)


گفتگو با خانم ژوستین کارن لاندو (برنده جایزه جهانی کتاب سال)
گفتگو با خانم ژوستین کارن لاندو (برنده جایزه جهانی کتاب سال)
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد نقدها
نقد نقدها
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد نقدها
نقد نقدها
| [PDF-FA] | [XML] |

یک بام و دوهوایگی سوسور درباره گراماتولوژی
یک بام و دوهوایگی سوسور درباره گراماتولوژی
| [PDF-FA] | [XML] |

سفرنامه‌ای از لونی دیگر
سفرنامه‌ای از لونی دیگر
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و نقد گزیده مخزن‌الاسرار
بررسی و نقد گزیده مخزن‌الاسرار
| [PDF-FA] | [XML] |

ناگفته‌هایی از فارسی ناشنیده
ناگفته‌هایی از فارسی ناشنیده
| [PDF-FA] | [XML] |

از رنج تا شکنج
از رنج تا شکنج
| [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر ترجمه رمان شرق مدیترانه
نقدی بر ترجمه رمان شرق مدیترانه
| [PDF-FA] | [XML] |

شخصیت سرگشته در موقعیت
شخصیت سرگشته در موقعیت
| [PDF-FA] | [XML] |

روایت در لکنت، لکنت در روایت
روایت در لکنت، لکنت در روایت
| [PDF-FA] | [XML] |

روایتی فروافتاده در مغاک نقالی
روایتی فروافتاده در مغاک نقالی
| [PDF-FA] | [XML] |

سین مثل سودابه
سین مثل سودابه
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد ترجمه مردانی در آفتاب
نقد ترجمه مردانی در آفتاب
| [PDF-FA] | [XML] |

چاپی شتابزده از متنی مهم
چاپی شتابزده از متنی مهم
| [PDF-FA] | [XML] |

افتادگی‌ها و افزوده‌های چهار عنصر بیدل
افتادگی‌ها و افزوده‌های چهار عنصر بیدل
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد تصحیح دیوان حکیم سنایی
نقد تصحیح دیوان حکیم سنایی
| [PDF-FA] | [XML] |

رساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان
رساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان
| [PDF-FA] | [XML] |

شعر نو در ترازو
شعر نو در ترازو
| [PDF-FA] | [XML] |

در جست‌وجوی زیبایی
در جست‌وجوی زیبایی
| [PDF-FA] | [XML] |

حاصل عمر
حاصل عمر
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تاریخ علوم و ادبیات در تاریخ جامع ایران
مروری بر تاریخ علوم و ادبیات در تاریخ جامع ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه شدن دیوار نشر
کوتاه شدن دیوار نشر
| [PDF-FA] | [XML] |

سرسخن
سرسخن
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست
فهرست
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه
شناسنامه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2016-2)


تاریخ ادبیات فارسی و نقد و بررسی آن
تاریخ ادبیات فارسی و نقد و بررسی آن
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به کتاب باباطاهر
نگاهی به کتاب باباطاهر
| [PDF-FA] | [XML] |

گفت‌و‌گویی پس از قرن‌ها
گفت‌و‌گویی پس از قرن‌ها
| [PDF-FA] | [XML] |

دلالت‌های بی‌دلیل، تبدیل‌های بی‌بدیل
دلالت‌های بی‌دلیل، تبدیل‌های بی‌بدیل
| [PDF-FA] | [XML] |

تصحیح بیت‌هایی از کلیات شمس
تصحیح بیت‌هایی از کلیات شمس
| [PDF-FA] | [XML] |

یان ریپکا، همکارانش و تاریخ‌نگاری ادب فارسی
یان ریپکا، همکارانش و تاریخ‌نگاری ادب فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتاب چه‌قدر خوبیم ما
نقدی بر کتاب چه‌قدر خوبیم ما
| [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر سبک ادبی از دیدگاه زبان‌شناسی
نقدی بر سبک ادبی از دیدگاه زبان‌شناسی
| [PDF-FA] | [XML] |

علیه تفسیر، سرکوب فرم و فوبیای محتوا
علیه تفسیر، سرکوب فرم و فوبیای محتوا
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه
نگاهی به تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه
| [PDF-FA] | [XML] |

عصاره داستانی اولیس
عصاره داستانی اولیس
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارشی از زبان شعر در نثر صوفیه
گزارشی از زبان شعر در نثر صوفیه
| [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشی درباره نظر جرجانی در باب صور خیال
پژوهشی درباره نظر جرجانی در باب صور خیال
| [PDF-FA] | [XML] |

تأملی بر واژه‌نامه شعر بیدل
تأملی بر واژه‌نامه شعر بیدل
| [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر داستان رستم و سهراب
نقدی بر داستان رستم و سهراب
| [PDF-FA] | [XML] |

هر دم از این باغ
هر دم از این باغ
| [PDF-FA] | [XML] |

زبان مردم تهران
زبان مردم تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان
درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان
| [PDF-FA] | [XML] |

دستور سخن میرزاحبیب
دستور سخن میرزاحبیب
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد شفاهی
نقد شفاهی
| [PDF-FA] | [XML] |

سرسخن
سرسخن
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه و فهرست
شناسنامه و فهرست
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2015-11)


بررسی ویژگی‌های نگارشی
بررسی ویژگی‌های نگارشی
| [PDF-FA] | [XML] |

درس رولان بارت
درس رولان بارت
| [PDF-FA] | [XML] |

پاداش خیانت
پاداش خیانت
| [PDF-FA] | [XML] |

از فقدان معیار و روش تا سیمرغ شعر مدرن فارسی
از فقدان معیار و روش تا سیمرغ شعر مدرن فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

در کوه و کتل شرح بیدل
در کوه و کتل شرح بیدل
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد کتاب شاهنامه، شاهِ نامه‌ها
نقد کتاب شاهنامه، شاهِ نامه‌ها
| [PDF-FA] | [XML] |

عشق‌های زمینی
عشق‌های زمینی
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به پژوهشی در خرقه درویشان و دلق صوفیان
نگاهی به پژوهشی در خرقه درویشان و دلق صوفیان
| [PDF-FA] | [XML] |

دو بال ادبیات و زبان‌شناسی
دو بال ادبیات و زبان‌شناسی
| [PDF-FA] | [XML] |

آدم‌های عوضی در چشم‌اندازی پانورامیک
آدم‌های عوضی در چشم‌اندازی پانورامیک
| [PDF-FA] | [XML] |

جامعه‌شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتناع
جامعه‌شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتناع
| [PDF-FA] | [XML] |

گام نخست به‌سوی انتشار ترجمه فارسی اولیس
گام نخست به‌سوی انتشار ترجمه فارسی اولیس
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به دیوان کبیر، کلیات شمس تبریزی
نگاهی به دیوان کبیر، کلیات شمس تبریزی
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به خوانش دولت‌آبادی از تاریخ بیهقی
نگاهی به خوانش دولت‌آبادی از تاریخ بیهقی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی تاریخ ادبیات فارسی
نقد و بررسی تاریخ ادبیات فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

کارل هرمان اته: تاریخ‌نگار ادب فارسی
کارل هرمان اته: تاریخ‌نگار ادب فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

ادبیات و انقلاب
ادبیات و انقلاب
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles