فصلنامه نقد کتاب ادبیات- اسلایدر صفحه اصلی
شماره هفت و هشت «فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر» منتشر شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/19 | 
شماره هفت و هشت  فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر (پاییز و زمستان 1398) با سردبیری دکتر مریم حسینی منتشر شد. 
نسخه الکترونیک فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر شماره 7 و 8  - پاییز و زمستان  1398.  pdf نشریه
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب ادبیات:
http://litbr.faslnameh.org/find.php?item=1.115.26.fa
برگشت به اصل مطلب